www.tv-midtsjælland.dk

Spadestik til nyt torv i Ringsted blev taget i dag

03-09-2016

Kl. 12 i dag kunne man tage det første spadestik til det ny torv. Det skete i Klosterlunden ved Sct Bends kirke. Og her starter maskinerne allerede i næste uge med at grave.

Nyt Torv - Mere liv i bymidten

Omdannelsen af Torvet skal være med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende.Det nye torv bliver kort sagt det naturlige samlingspunkt, hvor man mødes for at handle eller få en kop kaffe på den nye café. Et sted hvor børnene har mulighed for at lege, og hvor man kan være sammen med venner og familie i indbydende omgivelser.

Hvorfor omdanner vi Torvet nu?

Der er tre overordnede formål med at omdanne Torvet:

Det skal være mere behageligt og attraktivt at opholde sig på Torvet.
Torvet skal klimasikres.
Der skal laves ny kloakering omkring Torvet og Nørregade.
Da både klimasikringen og kloakeringen vil medføre omfattende anlægsarbejde på og omkring Torvet, er det oplagt at tage forskønnelsen af Torvet i samme ombæring, så vi undgår at grave Torvet op igen på et senere tidspunkt.

Sådan gør vi det mere attraktivt at opholde sig på Torvet

Vi vil gøre Torvet mere indbydende som opholdsrum, så det kan trække mere liv til bymidten til glæde og gavn for forretningsdrivende, handlende og byen som helhed.
Det gør vi blandt andet ved at etablere åbne kanaler med rindende vand, mere grøn beplantning og forskellige aktiviteter til børn.

Der kommer også en ny café samt nye og moderne offentlige toiletter, som kommer til at ligge i en ny bygning, der opføres på Torvet. Bygningen vil også gøre det mere attraktivt at opholde sig på Torvet, da den udover at huse nye publikumsrettede aktiviteter samtidig vil fungere som Torvets ’fjerde væg’ og skærme for vinden, så det bliver mindre blæsende på Torvet. Opførslen af den nye bygning betyder, at den nuværende pavillon, som i dag huser Cafe Valdemar, bliver nedlagt.

En vigtig del af projektet er desuden at integrere hele området, så der skabes en bedre helhed med fx Sct. Bendts Kirke, Rådhuset og Børsen. Derfor har vi i samarbejde med Realdania, som har bevilget pengene til den nye bygning, sikret os, at der både er plads til den nye bygning og samtidig vil være udsigt til Sct. Bendts Kirke fra Torvet.

Derfor skal Torvet klimatilpasses

Det er vigtigt, at vi får tilpasset Torvet, så det i fremtiden kan håndtere mere regnvand end i dag, da Danmark de senere år flere gange har været ramt af ekstrem regn og skybrud. Da det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte, er der altså et reelt behov for at ændre indretningen af Torvet, så det bliver gearet til fremtidens klima.

Helt konkret indretter vi Torvet, så regnvand fra bygningernes tage opsamles og ledes gennem åbne kanaler ned til et bassin i Klosterlunden, hvor det bliver opbevaret. Det vil gøre Torvet i stand til at håndtere ekstreme regnvejrshændelser, så vi undgår oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Og samtidig kommer vandet til at spille en rekreativ og forskønnende rolle på Torvet.

Derfor skal der laves ny kloakering omkring Torvet

Der er behov for at udskifte kloakledningerne i Ringsted bymidte, da de efterhånden er nedslidte flere steder. Enkelte steder er ledningerne helt op til hundrede år gamle. De mange år i jorden har medført utætheder og brud på flere ledninger, og der er en del stik, som ikke længere bruges og derfor risikerer at blive hjemsted for fx rotter. Det skal vi selvfølgelig undgå, og derfor er det under alle omstændigheder nødvendigt at grave Torvet op, inden der opstår et mere akut behov for at gå i jorden.

Da både klimatilpasningen og den nye kloakering vil medføre store og omfattende anlægsarbejder i og omkring Torvet, synes vi også det giver rigtig god mening at gennemføre fornyelsen af Torvet samtidig.
Flere nyhedsfilm